EU bans animal testing

EU bans animal testing?

Igår var det 11:e mars och det innebär att förbudet mot djurtester inom kosmetika och hygienprodukter i EU har börjat gälla. Ett stort steg, men vad innebär det egentligen?

Överallt ser jag folk som hurrar och organisationer som redan ser det som en seger, kritisk som jag är vågar jag inte riktigt vara glad. Att en regel har gått igenom är bra och ännu bättre om fler delar av världen kommer att följa detta! Men jag har ännu inte hört exakt hur de ska fullfölja detta, hur ska de kontrollera att ingredienser som importeras inte är djurtestade? Det finns t.ex. också fortfarande företag som säljer sina produkter i Kina och där är det lag på att kosmetika ska testas på djur.

“Humane Society International” och “Lush” har skrivit ett öppet brev där de ber organisationer att följa exemplet i EU och de har uppmanat länder där djurtester används till att se detta som en chans att även de bli cruelty free.

Djurtester är osäkert och att det finns andra säkra metoder som t.ex. kan utföras på mänskliga celler. Det finns även tusentals med ingredienser som redan anses vara säkra och därmed inte behöver testas.

Man kan bara hoppas på att fler länder blir cruelty free så att det blir säkrare att handla produkter, men som sagt så är vi inte där än även om detta är historiskt.

Som det ser ut nu, måste tillsynsmyndigheterna sköta sitt jobb för att vi ska vara säkra på att ingredienser och produkter inte blir djurtestade. Detta låter lättare än vad det är, men företag måste alltså ha en dokumentation som visar vad de använt för råvaror och hur säkerhetsbedömningen har gått till. Det bygger på att kosmetikaföretag och råvaruleverantörer är ärliga, vilket de inte alltid är. Kommer det fram att råvaruleverantörer ljuger så kan det ha en allvarlig effekt på deras ekonomi eftersom andra företag antagligen kommer sluta att köpa in ingredienser från dem. Länder som inte har ett djurtest-förbud kommer dock antagligen inte att tänka på sådant, så de kommer ändå kunna sälja sina råvaror.

Produkter som står på hyllan nu är antagligen också äldre och har kanske testats på djur.
Det enda sättet man kan vara säker på att djurtester inte utförts är egentligen genom att produkter är märkta med “Leaping Bunny” eller om de finns med på t.ex. PETA’s lista. Leaping Bunny gäller globalt. Företag som testar på djur i t.ex. Kina finns varken på PETA’s lista eller är märkta med Leaping Bunny.

Det måste bli ett globalt förbud mot djurförsök för att man ska kunna veta om ingredienserna är djurtestade eller ej.

Något som även slår tillbaka de goda nyheterna är EUs bestämmelse “REACH” som innebär att alla ingredienser som tidigare inte blivit testade på djur, måste bli det för att fastställa att kemiskt framställda ingredienser inte är farliga för oss.

“The EU are behaving like Jekyll and Hyde – on the one hand telling us that we must not, under any circumstances, test cosmetic ingredients on animals, while on the other hand demanding that we commission new animal tests for these same ingredients.”
/ Lush

“Fortfarande finns dock vissa tveksamheter om huruvida förbudet inkluderar djurtester gjorda för andra syften (t.ex. om en råvara används i andra typer av produkter och testas enligt kraven i EUs kemikalielagstiftning REACH) eller pga lagkrav i länder utanför EU. Det kan krävas avgörande i domstol innan alla frågetecken är utredda.”
/ Forska Utan Djurförsök

Som det ser ut nu kommer inte djurtesterna att minska i och med nya bestämmelser, de kommer bara placeras inom ett annat fack.

Det är vår skyldighet att vara kritiska mot detta och fortsätta se det ur offrens perspektiv. Visst är det lättare att kunna plocka något från hyllan, men har det testats är det inte värt det. Det djur får genomlida är mycket värre än så. Vi måste fortsätta hålla koll på icke djurtestade produkter!

Länkar och mer information:

White Rats Used For Gene Therapy Research At The State Key Laboratory of Biotherapy

Yesterday it was March 11th and that means the ban against animal testing in cosmetics and hygiene products in EU has come into force. A big step, but what does it really mean?

Everywhere I see organizations that already writes this off as a victory, but I’m skeptical. It’s great that there’s a law against animal testing but it would be even better if it was global. I haven’t seen anything about how they’re going to carry this out and how they’re going to make sure that the ingredients aren’t animal tested. There are still cosmetic companies that sell in China, where they have to carry out animal testing.

“Humane Society International” and “Lush” have written an open letter where they urge organizations, companies and countries (where animal testing is still legal) to follow EU’s example and ban animal testing.

I can only hope that more countries will do the same so that it will be safe for animals everywhere, but we’re not there yet; even if this is a historical event.

As it is now, regulatory agencies have to do their jobs for us to be sure that no animals are being tested on. This means that companies have to provide documentation that proves what ingredients they’ve used and how the safety evaluation has been executed. This system only works if the raw material suppliers and companies are honest and let’s be realistic; companies aren’t always honest. If a raw material supplier lies about animal testing it could effect their economy since other companies that want to sell in EU won’t buy their ingredients from them, but there are still other countries outside the EU that test on animals. So I’m guessing that they will be able to continue selling even if they lose clients.

Products that are now in stores could also be animal tested since this ban is new and they can still sell older products (they don’t throw them away). The only way we can be sure that products are not tested is if they’re marked with the “Leaping Bunny” or if they’re on PETA’s list of companies that are safe. They’re both global and they won’t mark companies that sell in for example China as “not animal tested”.

There has to be a global ban for us to be sure that the ingredients aren’t tested on animals.

Another regulation that contradicts the good news is the REACH regulation in EU. This means that all (chemical) ingredients that previously haven’t been tested on animals have to be tested in order to ensure that they’re safe for us to use.

“The EU are behaving like Jekyll and Hyde – on the one hand telling us that we must not, under any circumstances, test cosmetic ingredients on animals, while on the other hand demanding that we commission new animal tests for these same ingredients.”
/ Lush

As it is now, the animal testing won’t be decreasing, only placed in other areas or maybe increasing.

It’s our responsibility to be critical and still see this from the victim’s point of view. Sure, it’s easier to just buy something in the local store, but if it’s been tested it’s not worth it. The suffering animals have to go through is so much worse than for us to buy another brand. We still have to ensure that products aren’t tested!
Links and more information:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *